Regulamin

Regulamin zajęć organizowanych przez Active Time

1.  Active Time organizuje zajęcia w formie kursu. Każdy kurs obejmuje 10 spotkań po 30 min.
2.  Zajęcia prowadzone są pod opieką instruktora.
3.  W zajęciach biorą udział dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, tj.:  od 3 miesięcy do 4
lat.
4.  W kursie bierze udział do 10 dzieci. Każdemu dziecku towarzyszy jedno z  Opiekunów  Prawnych
Dziecka.
5.  Uczestnicy  zajęć  zobowiązani  są  do  przyjścia  na  zajęcia  minimum  10  min.  przed  ich
rozpoczęciem.
6.  Zapisy dokonywane są telefonicznie i drogą mailową na konkretny dzień i godzinę.
7.  W przypadku nieobecności zajęcia można odrobić w innym, ustalonym przez instruktora terminie.
Maksymalnie 2 nieobecności.
8.  Odrobieniu  podlega  tylko  nieobecność  zgłoszona  telefonicznie  lub  mailowo,  najpóźniej  w  dniu
planowanej nieobecności.
9. Płatność za zajęcia dokonuje się jednorazowo gotówką z góry, najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lub przelewem na konto, wówczas należy przedłożyć dowód wpłaty przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
10.  Dopuszczalna jest rezygnacja z kursu, nie później niż na 3 zajęciach.
11.  Od momentu zgłoszenia pisemnej rezygnacji (sms, e-mail) następuje zwrot pieniędzy za nie odbyte
lekcje do końca kursu. Rezygnacje należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed kolejny mi zajęciami w
innym  przypadku  klient  ponosi  dodatkowo  koszt  jednych  zajęć.  Pieniądze  należy  odebrać
najpóźniej do 2 tyg. po zgłoszeniu rezygnacji oraz po ustaleniu odbioru pieniędzy z instruktorem.
12.  Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia  kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już
się odbyły.
13.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w tym z przyczyn niezależnych.
14.  Przed wejściem do wody, należy odnotować swoje przybycie na liście obecności u instruktora.
15.  Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
16.  Zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej nie jest wymagane, ale  przed przystąpieniem do kursu
należy  zbadać  dziecko.  Lekarz  powinien stwierdzić  brak  przeciwwskazań  u  dzieci  do  udziału  w
zajęciach w wodzie.
17.  Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.
18.  Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
19.  Za czystość wody oraz jej temperaturę organizator nie ponosi odpowiedzialności.
20.  Wszelkie  sprawy  organizacyjne  prosimy  uzgadniać  z  instruktorami  Active  Time  bez  udziału
pracowników pływalni.
21.  Opiekun Prawny Dziecka  odpowiada  za bezpieczeństwo dzieci  podczas  zajęć,  w szatniach i pod
prysznicami.
22.  Uczestników  obowiązuje  przestrzeganie  regulaminu  zajęć  organizowanych  przez  Active  Time,
oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs.
23.  Active Time ma prawo wykluczyć Uczestników zajęć w przypadku nie przestrzegania przepisów
prawa, zasad bezpieczeństwa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub
interesów Active Time.
24.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
25.  Dodatkowo  regulamin  zajęć  oraz  wszelkie  aktualizacje  na  temat  kursów  podawane  będą
uczestnikom podczas zajęć, telefonicznie oraz na stronie internetowej: www.activetime.com.pl.
26.  Uczestnicy  zajęć  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  celach
marketingowych przez Active Time z siedzibą w Wałbrzychu ul. Blankowa 33/15, w szczególności
na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od  Active Time.  Active Time  informuje,
że  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt.  3  i  4  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych
osobowych,  podanie  danych  jest  dobrowolne,  a  ponadto  każdemu  użytkownikowi  przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
27.  Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie  własnego  wizerunku  oraz  dziecka podczas
nagrań  i  sesji  zdjęciowych  realizowanych  w  trakcie  zajęć  nauki  pływania,  w  sytuacjach
aranżowanych  przez  organizatorów  kursów.  Oświadczenie  z  własnoręcznym  podpisem  należy
złożyć razem z dowodem wpłaty przed przystąpieniem do zajęć.
28.  Opiekun  Prawny  Dziecka  wyraża  zgodę  na  publikację  własnego  wizerunku  oraz  dziecka  na
rożnych  polach  eksploatacji  np.  na  stronach  internetowych  Active  Time,  Facebook.com,
youtube.com i Partnerów Active Time oraz w innych mediach.
29.  Przed  przystąpieniem  do  kursu  wszyscy  uczestnicy  podpisują  oświadczenia:  o  zapoznaniu  się  z
regulaminem zajęć,  wyrażeniu zgody  na  utrwalenie i publikację własnego wizerunku oraz  dziecka
oraz  o  braku  przeciwwskazań  do  uczestnictwa  w  zajęciach  dziecka  i  Opiekuna  Prawnego
Dziecka.

[divider type=”shadow”][/divider]